MAAK KANS OP CUSTOMIZED NIKE AIR DUNK SNEAKERS (POIESZ FT. HAPPY TRAILS)

Maak nu met Happy Trails en Poiesz kans op een paar customized Nike Air Dunk Sneakers t.w.v 300 euro! 

Wat moet je doen om kans te maken op deze sneakers?

Sprint naar jouw favoriete Poeisz winkel en koop een zakje Happy Trails. Upload hier je aankoopbewijs (de bon) en je maakt direct kans.

Jouw kans op de hoofdprijs vergroten? Je mag zo vaak mee doen als je zelf wilt. Gebruik wel verschillende aankoopbewijzen.

 

Actieperiode
Deze actie loopt van 18 maart t/m 14 april 2024.

Vul dit formulier in en doe mee

 

  Spelregels

  Artikel 1: Organisatie

  YOOL Food Concepts BV., een besloten vennootschap (merkeigenaar van Happy Trails), gevestigd aan de Frobenstraat 5 (3045 RD) te Rotterdam, Nederland (hierna genoemd “de Organisator”) organiseert in samenwerking met Poiesz een Winactie (hierna genoemd “de Winactie”’) die van start gaat op 18 maart en eindigt op 14 april 2024 om 23.59.

  Artikel 2: Algemeen

  De Winactie wordt uitsluitend beheerst door deze Actievoorwaarden. Door deelname aan de Winactie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

  Door deel te nemen aan de Winactie, aanvaardt de Deelnemer alle beslissingen die de Organisator zou kunnen nemen om het goede verloop van de Winactie te kunnen verzekeren. Over de Winactie wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon.

  Artikel 3: Verloop van de Winactie

  Deelname aan de Winactie verloopt als volgt:

  1. Vul je gegevens in en stuur ons het aankoopbewijs van een of meerdere zakjes Happy Trails online op: www.my-happytrails.com/poiesz

  Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

  Deelname aan de Winactie staat uitsluitend open voor de deelnemers (hierna “de Deelnemers”) die aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • Ieder natuurlijk persoon die de minimumleeftijd van 12 jaar heeft bereikt, en die een vaste woonplaats heeft in Nederland.

   • Met uitzondering van de personeelsleden van Happy Trails BV en hun inwonende gezinsleden.

   • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Winactie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Happy Trails over te leggen.

   • Er kunnen een onbeperkt aantal personen deelnemen per adres.

   • Er kan onbeperkt per e-mail account en/of per social media account deelgenomen worden.

   • Deelname is mogelijk tijdens de onder artikel 1 vermelde periode

   • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van Yool Food Concepts BV mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de prijs.

  Artikel 5: Bepaling van de winnaar

  De winnaar (hierna genoemd “de Winnaar”) is de Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden voor deelname, en die door een onafhankelijke Poiesz jury wordt bepaald. Indien er meerdere potentiële Winnaars zijn en de jury het niet unaniem eens kan worden, wordt de Winnaar door loting bepaald.

  De Organisator streeft ernaar de Winnaar binnen een week na het einde van de Winactie bekend te maken. De Winnaar ontvangt een persoonlijk bericht via e-mail waarop binnen zeven dagen dient te worden gereageerd door de Winnaar. Na het ontvangen van persoonsgegevens wordt er telefonisch contact opgenomen.

  Artikel 6: Prijs

  De hoofdprijs die wordt uitgereikt aan het einde van de Winactie is de volgende:

  Een paar customized Nike Air Dunk sneakers Poiesz ft. Happy Trails, onder de volgende voorwaarden:

  •  
   • De waarde van de sneakers bedraagt € 300 incl. BTW. 

   • Alle prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden doorgegeven of overgedragen aan een derde persoon. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden in speciën.

   • Indien de Winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de prijs. Happy Trails is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.

  Artikel 7: Aansprakelijkheid

  De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren indien zij daartoe redenen heeft. Bovendien houdt zij zich het recht voor om de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

  De organisator houdt zich ten slotte het recht voor om Deelnemers die het wedstrijdreglement niet naleven, Deelnemers waarvan de deelname frauduleus overkomt en/of Deelnemers waarvan de deelname kan beoordeeld worden als  immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van Happy Trails te diskwalificeren en uit te sluiten van de wedstrijd.

  De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, ten gevolge van een beëindiging, onderbreking, annulering of wijziging van de wedstrijd, noch ten gevolge van het uitsluiten van deelnemers.

  De Organisator kan de Wedstrijd gedurende de Wedstrijdperiode promoten door middel van (sociale) media, zoals Facebook, Instagram en TikTok. De algemene voorwaarden van onder meer de genoemde en andere sociale media zullen gelden. De Organisator is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 8: Geschillen

  Deelname aan deze Winactie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de Organisator zou moeten treffen. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij Yool Food Concepts BV. zelf, beslist deze autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

  Op de Winactie en op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Yool Food Concepts B.V. via het e-mailadres: info@my-happyytrails.com.  

  De Winactie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Indien één of meer bepalingen van dit Winactiereglement nietig of ongeldig is/zijn, zal dit niet de geldigheid van de Winactie of van de overige bepalingen van het reglement aantasten.

  Artikel 9: Bescherming van de privacy

  De persoonsgegevens van de winnaars worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. De deelnemers aan de Winactie stemmen in met de privacyverklaring van de Organisator. Zo hebben zij o.a. het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan Yool Food Concepts rails BV, Frobenstraat 5, 3045 RD Rotterdam Nederland, of er dient een email verzonden te worden naar info@my-happytrails.com.